Zásady ochrany osobních údajů


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby Sportovní klub Delfín Jesenice Cheb, se sídlem Sokolov, Jarošova 1347 místem podnikání Sportovní klub Delfín Jesenice Cheb, IČO 47725371 (dále jen „Správce“), zpracovával mé osobní údaje. Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem v našem zařízení.

Správce, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením č. 2016/679 „GDPR“.

Sportovní klub Delfín Jesenice Cheb jako správce osobních údajů (dále také jen „správce“) v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb vyžaduje poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:

 1. jméno a příjmení
 2. adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
 3. datum narození
 4. číslo dokladu
 5. státní příslušnost
 6. termín pobytu
 7. e-mailová adresa
 8. telefon

Účel zpracování osobních údajů

Sportovní klub Delfín Jesenice Cheb jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb shromažďuje, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

 • Pro splnění právní povinnosti je správce povinen vyžadovat údaje 1) – 6) podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o místních poplatcích v platném znění a pro Policii České republiky – Oddělení cizinecká policie.
 • Pro účely oprávněných zájmů poskytovatele ubytování pak správce od klientů vyžaduje e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto údaje jsou nutné pro efektivní komunikaci mezi klienty a ubytovatelem.

Správce nepoužívá osobní údaje klientů k zasílání reklamních nabídek.

Doba zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, tj. vždy minimálně do doby ukončení pobytu, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle GDPR a dalších obecně závazných právních předpisů.

Zpracování osobních údajů 

a) Zpracování

 • Zpracování osobních údajů probíhá manuálně, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků GDPR.
 • Do kontaktu s osobními údaji klientů přicházejí pouze správci ubytovacího zařízení, hospodář a předseda Sportovní klub Delfín Jesenice Cheb, (např. Městský úřad Cheb a Policie České republiky – Oddělení cizinecká policie.), které tyto údaje vyžadují ze zákona.
 • Zpracovávání provádějí pouze správci ubytovacího zařízení, hospodář a předseda Sportovní klub Delfín Jesenice Cheb.

b) Uložení

 • Pro efektivní komunikaci s klienty jsou uchovávány osobní údaje jméno a příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, datum narození, číslo dokladu, státní příslušnost a termín pobytu.
 • E-mailová adresa a telefon jen v případě rezervace přes internetové stránky.
 • Všechna data jsou zaznamenány a uchovávány v Ubytovací knize hostů (kromě e-mailové adresy a telefonu).

c) Archivace

Údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má veškerá práva přiznaná nařízením GDPR a dalšími právními předpisy.

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky a Policie České republiky – Oddělení cizinecká Policie.

Subjekt údajů / zákonný zástupce subjektu údajů prohlašuje, že byl správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně.